Regulamin serwisu wysyłkowego „elektrodoktor.pl”

§1 Podstawowe definicje

§2 Postanowienia ogólne

§3 Warunki świadczenia usług

§4 Warunki umowy

§5 Realizacja zamówienia

§6 Dostawa

§7 Metody płatności

§8 Postępowanie reklamacyjne

§9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

§10 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

§11 Postanowienia końcowe

Wstęp

Szanowny Kliencie niniejszy Regulamin reguluje sposób zawierania umów za pośrednictwem wyżej wymienionej strony internetowej, zasady realizacji tych umów w tym dostawy, prawa i obowiązki wynikające z obowiązującego prawa oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

§1 Podstawowe definicje

 1. Serwis wysyłkowy - internetowy – https://elektrodoktor.pl

 2. Właściciel – Marcin Pęśko Telectro, Elektrodoktor, NIP: 8341830126 REGON: 383003680

 3. Adres Serwisu – ilekroć w Regulaminie jest mowa o adresie Serwisu rozumie się przez to następujące dane:
  a) siedzibę: Jana Pawła II 149 99-400 Łowicz
  b) adres mailowy: kontakt@elektrodoktor.pl

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży.

 2. Konsument – art. 22 1 KC: osoba fizyczna dokonująca ze Serwisem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Serwisem internetowym a Konsumentem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę (Serwis) na rzecz Usługobiorcy (Klienta) za pośrednictwem niniejszego Serwisu internetowego.

 5. Umowa kupna/sprzedaży – umowa zawierana albo zawarta między Klientem a Serwisem za pośrednictwem Serwisu internetowego.

 6. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 7. Ustawa o prawach Konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (dziennik ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).

§2 Postanowienia ogólne

 1. Serwis Elektrodoktor niniejszym oświadcza, że zobowiązuje się do świadczenia usług będących przedmiotem działalności Serwisu na rzecz Klienta w sposób rzetelny i odpowiadający obowiązującym przepisom prawa, zasadom współżycia społecznego oraz w sposób uregulowany w tym Regulaminie.

 2. Serwis Elektrodoktor  oświadcza, że przestrzega wszelkich wymaganych zasad ochrony danych osobowych Klientów jakie są przewidziane między innymi Ustawą o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Serwis danych osobowych wyłącznie w celu bezpośrednio związanym z realizacją umowy. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Serwis określone zostały w „Polityce prywatności” Serwisu internetowego.

 3. Przystępując do umowy z Serwisem Elektrodoktor, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Do realizacji zamówienia konieczna jest akceptacja postanowień regulaminu. Informujemy, że zawarcie Umowy świadczenia usług za pośrednictwem Internetu i akceptacja regulaminu pociąga za sobą obowiązek wysłania towaru przez klienta i zapłaty za zamówioną usługę po jej realizacji.

 4. Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych miarodajnie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim chroni dane przed ich udostępnieniem, zabraniem, przetwarzaniem, utratą, zmianą uszkodzeniem lub zniszczeniem przez osoby do tego nieuprawnione. Szczegółowy zakres ochrony uregulowany został zgodnie z wymaganiami w polityce Ochrony Danych osobowych (polityka bezpieczeństwa, regulamin ochrony danych osobowych, instrukcja zarządzania systemem informatycznym).

 5. Administratorem Państwa danych jest: Marcin Pęśko Telectro, Elektrodoktor - Jana Pawła II 149 99-400 Łowicz, mail: kontakt@elektrodoktor.pl 

 6. Każdej osobie czyje dane są przetwarzane przysługuje prawo do:
  a) nadzorowania i kontroli przetwarzania danych osobowych, dla których Serwisu prowadzi zbiór danych klientów w/w Serwisu;
  b) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje i jest prowadzony przez Serwis;
  c) ustalenia kto jest administratorem danych, ustalenia jego adresu, siedziby, nazwy, w sytuacji gdy administratorem jest osoba fizyczna do ustalenia jej imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania;
  d) uzyskania informacji o celu, zakresie, sposobie, czasie przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  e) uzyskania informacji w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych;
  f) poznania źródła, z którego pochodzą dane, które jej dotyczą, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej;
  g) żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego zawieszenia lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 1. Klientowi zgodnie z punktem 6 przysługuje prawo wglądu w treść przetwarzanych danych osobowych, ich poprawiania, a także żądania usunięcia tych danych. Administrator danych osobowych jest obowiązany, do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia ze zbioru na bieżąco i od razu po zgłoszeniu, chyba że żądanie dotyczy danych osobowych, co do których tryb ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania określają odrębne przepisy prawa w tym ustawy.

 2. Klient w procesie finalizacji, wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Serwis danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Dane mogą być przekazywane innemu podmiotowi tylko w sytuacji prawem wymaganych bądź niezbędnych dla realizacji umowy kupna/sprzedaży.

 3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Serwisu Elektrodoktor informacji o charakterze reklamowym i handlowym drogą elektroniczną przez zapisanie się do NEWSLETTERA.

 4. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

 5. Klient korzystający z Usług Serwisu Elektrodoktor realizowanych za pośrednictwem Seriwsu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji złożonego zamówienia i nie jest sprzeczny z obowiązującym prawem oraz z zasadami współżycia społecznego.

§3 Warunki świadczenia usług

 1. Niniejszy Serwis internetowy świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej, warunkiem przystąpienia do umowy jest przede wszystkim wypełnienie internetowego formularza w celu zawarcia umowy świadczenia usług. Przystąpienie do zawarcia umowy jest dobrowolne.

 2. Umowa o świadczenie usług zawierana jest drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia Klientowi Serwisu internetowego, umowa zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do wypełnienia formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Serwisowi. Proces wypełniania formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Klient miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo o dokonaniu zmiany umowy.

 3. Usługa elektroniczna określona w pkt. 1 świadczona jest nieodpłatnie, może wymagać jednak dostępu do sieci internetowej.

 4. Propozycję usługi naprawy drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.

 5. Klient finalizując zlecenie naprawy w odpowiednim okienku zamówienia zaznacza opcję „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez serwis moich danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.” – jest ona niezbędna do zawarcia umowy. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do złożenia zamówienia, niepodania danych osobowych będzie równoznaczne z odstąpieniem od zawarcia umowy.

 6. Zgodnie z art. 8 ust. 2 RODO, administrator, uwzględniając dostępną technologię, podejmuje rozsądne starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem (poniżej 16 lat) wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.

 7. Wymagania niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Właściciela Serwisu internetowego:
  a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies, na przykład:
  - Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
  - Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub
  - Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub
  - Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies lub
  - Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies;
  c) dostęp do poczty elektronicznej typu e-mail.

 1. Koszty Klienta związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Klienta zgodnie z taryfą swojego dostawcy z którym klient podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.

§4 Warunki umowy

 1. Dla dokonania zawarcia ważnej i wiążącej strony Umowy sprzedaży Klient dokonuje wyboru określając ilość usług jaką zamierza zamówić oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy zamawianej usługi oraz odpowiednio jego specyfikację. Łącznie z wyborem Usługi, Klient wypełnia internetowy formularz zamówienia, wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia jak na przykład ilości oraz formy płatności, w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje dostępne na stronie oraz zawarte w niniejszym Regulaminie.

 2. Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych i zgodnych z rzeczywistością właściwości Urządzenia. Serwis udostępnia w tym celu na stronie internetowej specjalny formularz, którego wypełnienie jest konieczne dla oszacowania kwoty Usługi. Serwis wskazuje, że podanie prawdziwych danych przez Klienta jest niezbędne do prawidłowej wyceny Usługi, gdyż chodzi tu o właściwości mające wpływ na wycenę naprawy, za podanie nieprawdziwych danych odpowiada klient.

 3. Wraz ze złożeniem oferty Klient zapewnia, że urządzenie nie jest kradzione i jest prawowitym właścicielem Urządzenia, względnie że jest uprawniony do przekazania urządzenia do wykonania usługi naprawy lub też że, odbywa się za zgodą prawowitego właściciela.

 4. Klient zapewnia, że Urządzenie nie jest obciążone żadnymi prawami i roszczeniami osób trzecich.

 5. Klient zwalnia Serwis od wszelkich roszczeń osób trzecich w związku z ich prawami odnośnie Urządzenia.

 6. Po otrzymaniu przez Serwis urządzenia wykonywana jest Diagnoza bezpłatnie, chyba że klient po wycenieniu usługi zrezygnuje z dalszej naprawy, w tej sytuacji klient jest zobowiązany do uiszczenia kwoty w wysokości - 50 zł za wykonanie diagnozy urządzenia oraz jego zwrot do zleceniodawcy (klienta).

 7. Klient jest zobowiązany we własnym zakresie do takiego usunięcia wszelkich osobistych danych dotyczących jego i ewentualnych poprzednich właścicieli (np. wpisy do książki adresowej, wiadomości, terminy w kalendarzu, zdjęcia, muzyka, gry, aplikacje) znajdujących się na wbudowanych bądź załączonych nośnikach danych, aby nie były one dostępne osobom trzecim.

§5 Realizacja zamówienia

 1. Serwis rzetelnie realizuje propozycję zawarcia umowy Klientów według kolejności ich wpłynięcia – każde zamówienie jest dla nas priorytetowe i bardzo ważne!

 2. Czas realizacji wyceny i diagnozy urządzenia dla pojedynczego Klienta wynosi do 48h - jeżeli wystąpią trudności z weryfikacja ze względów na niepoprawność, błędne dane z wcześniejsza konfiguracja online, czas może się wydłużyć od 1- do 5 dni roboczych (nie wliczając w to dni wolnych od pracy, świąt).

§6 Dostawa

 1. Dostawa Towaru odbywa się za pośrednictwem operatora inPost  lub firmy kurierskiej lub w inny sposób zaakceptowany przez strony niewiążący się z nadmiernymi i nieuzasadnionymi kosztami po stronie Serwisu i Klienta.

 2. Towar jest wysyłany osobiście przez Klienta na adres Serwisu lub nadawany w Paczkomacie bądź przez odbiór przez kuriera (paczkomat oraz kurier opłacona przez elektrodoktor.pl).

 3. Towar powinien być zawsze zapakowany w sposób odpowiadający jego właściwościom, tak aby nie ulegał podczas transportu uszkodzeniom, utracie bądź zniszczeniu.

 4. Jeżeli użytkownik, zdecyduje się na odwołanie/anulowanie sprzedaży podczas kiedy kurier został do niego wysłany/opłacony - musi ponieść koszty kuriera tj 25 zł.

 5. Jeżeli użytkownik źle ocenił stan usterki swojego urządzenia i nie zaakceptuje nowej wyceny diagnozy zaoferowanej przez elektrodoktor - urządzenie zostanie odesłane za pobraniem 50zl (koszt transportu w obie strony)

 6. Jeżeli urządzenie jest zablokowane hasłem - użytkownik powinien odblokować je zdalnie lub upoważnić elekelektrodoktor  do odblokowania urządzenia w jego imieniu (mowa tu o hasłach, kontach samsung, apple icloud) w innym wypadku urządzenie ze względu na brak możliwości odblokowania i niemożnosći dokonania diagnozy zostanie odesłane za pobraniem do nadawcy w kwocie 50zł

§7 Metody płatności

 1. Zapłata za wykonaną usługę powinna zostać dokonana w ciągu 48h od otrzymania wiadomości z informacją po wykonaniu przez Serwis Elektrodoktor usługi naprawy.

 2. W wiadomości klient otrzymuję link prowadzący do dokonania opłaty za pomocą bramki płatniczej, o ile podczas składania zlecenia naprawy nie została wybrana inna forma płatność tj: Płatność przy odbiorze.

§8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Dla prawidłowego złożenia reklamacji Klient powinien podać swoje dane takie jak: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej, przedmiot reklamacji, w miarę możliwości numer zamówienia wraz ze wskazaniem okresu czasu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji (opis na czym ona polega).

 2. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli przedsiębiorca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa wyżej, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku (np. pamięci USB lub płycie CD/DVD, odpowiadając na reklamację.)"

 3. W przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w zakreślonym terminie, należy uznać je za uwzględnione przez Serwis. Roszczenie dotyczące odstąpienia od umowy, w przypadku jego nierozpatrzenia w terminie, nie jest równoznaczne z uznaniem złożonej reklamacji

§ 9 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl

 2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:

 3. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

 4. zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 5. zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl .

 6. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

 7. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: https://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży: https://webgate.ec.europa.eu

 8. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie strony sporu tj Serwis i Klient wyrażą na to zgodę.

§ 10 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Regulację i postanowienia w niniejszym paragrafie 10 dotyczą tylko i wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

 2. Serwis zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie może rodzić z tego tytułu po stronie klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do serwisu.

 3. W wypadku klientów będących usługobiorcami i nie będących jednocześnie konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym nawet bez wskazywania przyczyn, pod warunkiem że wysłał klientowi stosowne oświadczenie.

 4. Serwis ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności do kilku bądź do jednego, za poszczególne bądź wszystkie usługi.

 5. Odpowiedzialność Serwisu jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszystkie roszczenia w sumie, do wysokości zapłaconej. Serwis ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

 6. Wszelkie spory między Serwisem Elektrodoktor a klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.

§11 Postanowienia końcowe

 1. Serwis Elektrodoktor internetowy honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.

 2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom będącym konsumentami korzystniejsze obowiązkowe i wymagane prawem uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla w/w właściciela.

 3. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Serwis Elektrodoktor (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Serwisu. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Serwisu skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

 4. Właściciel Serwisu Elektrodoktor, jako administrator danych osobowych, informują Pana/ Panią, iż:

  • podanie danych jest zawsze dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia;

  • osoba podająca swoje dane osobowe ma nieograniczone prawo dostępu do wszystkich treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, dane mogą być udostępnione jednak właściwym organom państwa w sytuacji gdy odpowiedni przepis tego będzie wymagał.

  • Podstawą przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz treść ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.;

  • dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do zakończenia przetwarzania i realizacji zamówienia lecz nie dłużej niż przez okres 3 lat (2 lata okres to okres reklamacji i 1 rok na ewentualnie inne roszczenia i sytuację wyjątkowe)

  • osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych dotyczących realizacji zamówienia narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;”

 1. W zakresie przetwarzania danych osobowych niniejszego serwisu nie został stwierdzony przez Komisję Europejską odpowiedni stopień ochrony w drodze decyzji ale dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą rozwiązań i środków informatyczno/prawnych.

 2. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności:
  a) Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271 ze zm.).
  b) Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
  c) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.);
  d) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 poz. 1422);
  e) Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 ze zm.);
  f) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 Nr 90 poz. 631 ze zm.),
  g) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)

 1. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach).

 2. Serwis Elektrodoktor zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
  a) zmiany przepisów prawa;
  b) zmiany sposobów płatności i dostaw;
  c) zmiana kursu walut,
  d) zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem,
  e) zmiany danych Serwisu, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.

 1. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na złożone i realizowane już zamówienia, do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Serwis o zamierzonej zmianie informuje na stronie Serwisu co najmniej na 30 dni wcześniej. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

 2. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Klienta będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

 3. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

 4. Umowa świadczenia usługi zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 5. Klienci w/w serwisu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2021r